Για Εκπαιδευτές

Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη εκπαιδευτών

Στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διδάσκουν Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίοι εντάσσονται στο «Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.», όπως προβλέπεται στο άρθρο 55 (ΦΕΚ 111/τ.Α’/12.06.2020).
Δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατώντας εδώ.

Οι διαδικασίες ένταξης, μοριοδότησης και πρόσληψης εκπαιδευτών περιγράφονται στον Κανονισμό Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. K1/104717/10.08.2020 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3393/τ.Β’/13.08.2020).
Δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατώντας εδώ.

Για οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο πατήστε εδώ.

Επίσης για περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έγγραφα για την διαδικασία εγγραφής σας όπως και για την συμπλήρωση της αίτησης σας, η πλατφόρμα του Μητρώου βρίσκεται στη διεύθυνση: https://mitrooiek.minedu.gov.gr

Υποβολή δικαιολογητικών μετά την πρόσληψη

Μετά την επιλογή τους οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν:

 • Να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (βλέπε Χρήσιμα Έντυπα) σχετικά με τα ατομικά τους στοιχεία, τον τρόπο αμοιβής και το καθεστώς απασχόλησης, έτσι ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία τους στο ΠΣ για την δημιουργία των συμβάσεων. Ο τρόπος αμοιβής δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Όσοι είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα πρέπει να αιτηθούν άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου από το αρμόδιο Υπηρεσιακό τους Συμβούλιο πριν την έναρξη των μαθημάτων και να αιτηθούν βεβαίωση ανάθεσης από το Δ.ΙΕΚ. Όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει πριν την έναρξη των μαθημάτων να έχουν προβεί σε επέκταση δραστηριοτήτων με το σχετικό ΚΑΔ, και να καταθέσουν στην γραμματεία του ΔΙΕΚ το έγγραφο από την αρμόδια ΔΟΥ.
 • Όσοι είναι άνεργοι θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον ΟΑΕΔ σχετικά με την έναρξη της εργασίας τους στο ΔΙΕΚ.
 • Να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου, στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις.
 • Επίσης, για τη διασφάλιση των ατομικών στοιχείων απαιτούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Εκτύπωση ατομικών στοιχείων από το taxis (Προσωποποιημένη Πληροφόρηση)
  • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ, ΑΜ ΙΚΑ (και αν υπάρχουν ΑΜ ΤΣΑΥ, ΑΜ ΤΜΕΔΕ)
  • Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, με πρώτο δικαιούχο τον εκπαιδευτή
  • Πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας

Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί και μπορούν να αντληθούν από το Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ., δεν είναι αναγκαίο να προσκομιστούν εκ νέου.

Γενικές οδηγίες για τη διαδικασία της κατάρτισης

Σχετικά με την ύλη που θα πρέπει να διδάξετε, παρακαλώ ενημερωθείτε από τους οδηγούς σπουδών πατώντας εδώ.

Ωριαία αντιμισθία

Η ωριαία αμοιβή των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν σε Δημόσιους φορείς γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης, όπως Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), έχει καθοριστεί με την αριθ. πρωτ. 2/106902/0022/10-12-2013 ΚΥΑ (ΑΔΑ: ΒΙ63Η-68Ε).

Μπορείτε να τη δείτε πατώντας εδώ.

 

Χρήσιμα Έντυπα

Για την πρόσληψη

Οι εκπαιδευτές μετά την πρόσληψή τους και για τη δημιουργία της σύμβασής τους, θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα, τα παρακάτω.

Για την δήλωση των παραπάνω, δίνεται η δυνατότητα να τα συμπληρώσετε ηλεκτρονικά εδώ ή να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε χειρόγραφα το κενό έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης από το ίδιο link.

Όλοι οι εκπαιδευτές θα πρέπει στην αρχή του εξαμήνου να συμπληρώσουν και να αποστείλουν μέσω gov.gr ή να καταθέσουν με την πρωτότυπη υπογραφή τους την ΥΔ στην Γραμματεία του ΔΙΕΚ.

 1.  Τα ατομικά τους στοιχεία.
 2. Το καθεστώς απασχόλησης, κατά την πρόσληψη.
 3. Τον τρόπο πληρωμής τους.

Για την κατάρτιση

Γενικής χρήσης