Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Κατάλογοι Ερωτήσεων Πιστοποίησης

Τους καταλόγους ερωτήσεων Πιστοποίησης για όλες τις ειδικότητες ΙΕΚ (παλαιού και νέου τύπου), μπορείτε να τους αναζητήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πατώντας εδώ.