Για Απόφοιτους

Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), έχει θεσπιστεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2944 (ΦΕΚ Β’ 1098/30.04.2014).

Σε σχετική σελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, έχουν αναρτηθεί όλες οι επιμέρους τροποποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Δείτε τη σελίδα πατώντας εδώ.

Κατάλογοι Ερωτήσεων Πιστοποίησης

Τους καταλόγους ερωτήσεων Πιστοποίησης για όλες τις ειδικότητες ΙΕΚ (παλαιού και νέου τύπου), μπορείτε να τους αναζητήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πατώντας εδώ.

Χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1/57072/2018 (ΦΕΚ 1365/τ. Β΄/20-04-2018) η “Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.”, χορηγείται στους δικαιούχους ηλεκτρονικά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, χωρίς καταβολή παραβόλου.

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης, στην οποία αναγράφεται η βαθμολογία του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης, επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες πατώντας εδώ.

Χορήγηση Διπλώματος ΙΕΚ

Οι εξεταζόμενοι οι οποίοι πέτυχαν και στα δύο (2) μέρη (Θεωρητικό και το Πρακτικό) των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., δικαιούνται Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας τυπώνεται σε ειδικό χαρτί, όπως εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας. Μπορείτε να δείτε τη διαδικασία απόκτησης “αντιγράφου”, σ’ αυτή την περίπτωση πατώντας εδώ.

Για τους επιτυχόντες στις εξεταστικές περιόδους, από το 2011 και εξής, για όλες τις Περιφέρειες, η χορήγηση πραγματοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς το παρόν μόνο μέσω εξουσιοδότησης υπαλλήλου εταιρείας ταχυμεταφοράς, καθημερινά 13:00 – 15:00 με την προσκόμιση της εξουσιοδότησης και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του ταχυμεταφορέα που παραλαμβάνει. (Η χρέωση επιβαρύνει τον αιτούντα).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο χορήγησης και παραλαβής Διπλωμάτων για προηγούμενες εξεταστικές περιόδους πατήστε εδώ.