Μαθητεία στα ΙΕΚ

Ως Μαθητεία ορίζεται το δυικό σύστημα εκπαίδευσης στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Η Μαθητεία στα Ι.Ε.Κ. αποτελείται από δύο τμήματα. Το “Πρόγραμμα Μαθητείας στο ΙΕΚ” και το “Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας”.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτιση στο χώρο του ΙΕΚ και 768 ώρες μαθητεία στο χώρο εργασίας.

Η Μαθητεία αφορά αποκλειστικά σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το 4ο εξάμηνο κατάρτισης και πραγματοποιείται υποχρεωτικά στο 5ο εξάμηνο κατάρτισης.

Ο μαθητευόμενος παρακολουθεί το “Πρόγραμμα Μαθητείας στο ΙΕΚ”, στο χώρο του ΙΕΚ που υλοποιεί το πρόγραμμα μαθητείας μία ημέρα την εβδομάδα για 8 διδακτικές ώρες.

Αντίστοιχα, ο μαθητευόμενος παρακολουθεί το “Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας”, τέσσερις ημέρες κάθε εβδομάδα για 8 ώρες ανά ημέρα στον εργοδότη (στo φορέα ή επιχείρηση) που έχει τοποθετηθεί.

Συμμετοχή και έναρξη Μαθητείας

Για να έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ, ο υποψήφιος θα πρέπει:

  1. να έχει φοιτήσει σε μια από τις προσφερόμενες ειδικότητες για Μαθητεία ΙΕΚ.
  2. να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα 4 πρώτα εξάμηνα κατάρτισης στην ειδικότητα του
  3. να μην έχει κάνει έναρξη Πρακτικής Άσκησης και να μην έχει πάρει μερική ή ολική απαλλαγή από την πρακτική άσκηση
  4. να βρίσκεται εκτός απασχόλησης (κατά την ημερομηνία εγγραφής στο τμήμα μαθητείας και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος)

Κάθε χρόνο, ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας οι ειδικότητες που προσφέρονται για θέσεις Μαθητείας ΔΙΕΚ.

Στη συνέχεια και μετά από σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται και περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες, οι ενδιαφερόμενοι καταρτιζόμενοι των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που τηρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψήφιων είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις ανά ειδικότητα, για την επιλογή των καταρτιζόμενων, γίνεται κατάταξη βάσει του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) της βαθμολογίας των τρίτου και τέταρτου εξαμήνου κατάρτισης.

Το πληροφοριακό σύστημα που έχει δημιουργηθεί για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη μαθητεία θα το βρείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://mathiteia.it.minedu.gov.gr. Εκεί θα βρείτε τις τελευταίες πληροφορίες για τις τρέχουσες διαδικασίες εφαρμογής του προγράμματος.

Αμοιβή μαθητευόμενου – Ασφάλιση – Άδειες και απουσίες Αμοιβή μαθητευόμενου

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του “Προγράμματος Μαθητείας στο ΙΕΚ” ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου,
νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που κατά την παρούσα στιγμή είναι 21,78€ ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το
ποσό της επιδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ ορίζεται την παρούσα στιγμή στα 16,54 € για κάθε ημέρα του “Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας”, ή όπως αυτό
διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται από τον εργοδότη, στον οποίο
πραγματοποιείται το “Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας”.

Ασφαλιστική κάλυψη μαθητευόμενου

Οι μαθητευόμενοι, από την πρώτη μέρα μαθητείας ασφαλίζονται στο ΕΦΚΑ και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας, ενώ υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.

Άδειες και απουσίες που δικαιούται ο μαθητευόμενος

Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές, μέχρι 8 ημέρες συνολικά.

Για τις αναρρωτικές άδειες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ. Εκτός των παραπάνω απουσιών λόγω άδειας, ο μαθητευόμενος δε δικαιούται να λείπει αδικαιολόγητα από τον εργοδότη. Σ' αυτή την περίπτωση διακόπτεται η σύμβασης μαθητείας.

Επίσης, το συνολικό όριο απουσιών από το “Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο του ΙΕΚ” δε μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού ωρών. Με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο Φορέα μπορεί το παραπάνω ποσοστό να αυξάνεται κατά 5%.

Συνεπώς οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 19 και οι δικαιολογημένες (ασθένεια με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο φορέα) τις
10. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων ο Διευθυντής του ΙΕΚ προχωρά σε διακοπή της μαθητείας.

https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/dimosieyseis-mathiteias?start=10