Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών

Τομείς Απασχόλησης
Ο/Η «Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών» μπορεί να απασχοληθεί σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου και ευρύτερου Τομέα. Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί σε:

 • Ιατρεία
 • Διαγνωστικά κέντρα
 • Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και λοιπούς εκπαιδευτικούς φορείς
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
 • Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
 • Τράπεζες, Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
 • Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
 • Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση

Επαγγελματικά προσόντα
Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Χειρίζεται άριστα όλες τις μηχανές και τον εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας,
 • Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη ελληνική και αγγλική αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα,
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,
 • Εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της επιχείρησης ή του οργανισμού,
 • Επιδιώκει ανάλογα με τη θέση του/της στην επιχείρηση την επίτευξη των στόχων αυτής με σχεδιασμό και καθοδήγηση των δραστηριοτήτων των άλλων υπαλλήλων,
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει ταξίδια, συναντήσεις, συσκέψεις, συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών,
 • Παρακολουθεί και τηρεί ημερολόγιο καθημερινών δραστηριοτήτων, ευχετηρίων, προσκλήσεων κτλ. ανώτερων στελεχών,
 • Χειρίζεται, αυτόνομα και υπεύθυνα, θέματα σχετικά με την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης,
 • Αντιμετωπίζει θετικά κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών/πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών,
 • Συνεργάζεται στην αξιολόγηση προσφορών για θέματα εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών Γραφείου,
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις στα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ενός σύγχρονα οργανωμένου γραφείου,
 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει και οργανώνει την επικοινωνία του προσωπικού με τα ανώτερα στελέχη,
 • Χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία,
 • Προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό, οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της προϊσταμένης αρχής.
Οδηγός Σπουδών