Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» των ΙΕΚ μπορεί να
εργαστεί σε:

 • Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες καλλυντικών.
 • Σε εργαστήρια καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Σε χημικά εργαστήρια.
 • Σε φαρμακεία εκτέλεσης συνταγολογίου.
 • Σε Νοσοκομεία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
 • Σε εταιρείες εμπορίας καλλυντικών και παραφαρμακευτικών υλικών.
 • Σε Ιδιωτικές Κλινικές.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Xειρίζεται εξοπλισμό χημικού εργαστηρίου σύγχρονης τεχνολογίας
 • Aκολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών.
 • Ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την αξιολόγηση φαρμάκων και καλλυντικών.
 • Αποθηκεύει καταλλήλως φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα.
 • Τακτοποιεί και ταξινομεί χημικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα.
 • Διενεργεί απογραφή αποθήκης.
 • Συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης (φαρμακείο).
 • Χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία.
 • Εφαρμόζει πρακτικές marketing φαρμάκων και καλλυντικών.
Οδηγός Σπουδών