Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Οι κύριες δραστηριότητες του αποφοίτου της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), όπως αυτά καθορίζονται από την ΕΕ, και αναφέρονται σε εργασιακούς χώρους όπου συντελείται κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων στα πλαίσια  δραστηριότητας  του  Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί των δικτύων μετάδοσης δεδομένων, των  Πληροφοριακών συστημάτων ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του  κατασκευαστή.  Αναπτύσσει  αυτόνομα  ή  συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, δίκτυα μετάδοσης δεδομένων κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω  των  οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης.

Τομείς απασχόλησης

 Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν δίκτυα μετάδοσης δεδομένων και υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα δικτύων μετάδοσης δεδομένων και πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής
 • Εμπορικές αντιπροσωπείες τηλεπικοινωνιακών προϊόντων
 • Εργαστήρια επισκευής τηλεπικοινωνιακών εξαρτημάτων και συστημάτων
 • Ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών σε κτίρια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος

Επαγγελματικά προσόντα

Στα επαγγελματικά προσόντα περιλαμβάνονται:

 • Η ικανότητα να αφομοιώνει την εκπαίδευση στη χρήση νέου λογισμικού και υλικού ή να αυτοεκπαιδεύεται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού τηλεματικής (τηλεκπαίδευση κλπ).
 • Η ικανότητα διαχείρισης δικτύων μετάδοσης δεδομένων.
 • Η ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου.
 • Η ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των υπηρεσιών του
 • Η ικανότητα να διαχειρίζεται δίκτυα μετάδοσης δεδομένων μέσω του  λειτουργικού  συστήματος  ή  άλλων εργαλείων διαχείρισης.
 • Η ικανότητα να ελέγχει σε πρώτο επίπεδο και να συντηρεί εγκαταστάσεις δικτύων.
 • Η ικανότητα να ασκεί διαγνωστικούς ελέγχους σε δικτυακές εγκαταστάσεις Η/Υ  και  να  αναγνωρίζει  αιτίες βλαβών.
 • Η ικανότητα να διασυνδέει τοπικά δίκτυα μετάδοσης δεδομένων με άλλα αντίστοιχα δίκτυα.
 • Η ικανότητα να σχεδιάζει, συντηρεί και να υποστηρίζει δίκτυα μετάδοσης δεδομένων με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων (λογισμικό και υλικό) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του.
Οδηγός Σπουδών